Investorkaitse

Berbank AS tegutseb Eesti pangandusturul krediidiasutuse tegevusloa alusel, mis on välja antud 28.09.1999 Eesti Panga (Estonia pst. 13, Tallinn, 15095) poolt ning võib osutada pangandus- ja investeerimisteenuseid (sealhulgas väärtpaberitega seotud korralduste vastuvõtmine ja edastamine, korralduste täitmine klientide nimel või arvel, väärtpaberitega kauplemine oma arvel, väärtpaberiportfelli valitsemine, investeerimisnõustamine, väärtpaberite pakkumise või emiteerimise korraldamine ning investeerimiskõrvalteenused).

Panga põhiomanikeks on Ukraina investorid. Täpsema teabega Panga kohta, sealhulgas teabega juhatuse ja nõukogu liikmete ning aktsionäride kohta saab tutvuda meie lehekülje alljaotuses Pangast.

Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust meie personaliga.

1.    Kliendi väärtpaberite kaitstus

Kliendi väärtpaberid ei kuulu Panga varade hulka. Iga kliendi Eesti, Läti ja Leedu börsidel kaubeldavaid väärtpabereid ja teisi Eesti Väärtpaberikeskuses registreeritud väärpabereid hoitakse eraldi tema isiklikul Eesti Väärtpaberikeskuses (EVK) avatud kontol.

Kõiki teisi väärtpabereid hoitakse panga esindajakontodel välismaaklerite juures. Klientide ja Panga väärtpaberid on alati eraldatud.

Tallinna Börsil tehtud tehingute tagamiseks on börs loonud oma liikmete rahalistest sissemaksetest koosneva garantiifondi. Garantiifondi vahendeid kasutakse juhul, kui mõni börsi liige läheb pankrotti või kui tal ei ole piisavalt väärtpaberid või raha börsitehingu realiseerimiseks.

Investeeringud tagatakse ja hüvitatakse Tagatisfondi poolt nende hüvitamiskohustuse tekkimise päeva väärtuses, kuid mitte rohkem kui 20 000 euro suuruses summas investori kohta ühes investeerimisasutuses.

Vaata kindlasti: Kliendi varade hoidmise ja kaitse põhimõtted

2.   Kliendi raha ja hoiuste kaitstus

Kliendi hoiused on tagatud Tagatisfondi poolt. Hoiused hüvitatakse 100% ulatuses kuid mitte rohkem kui 100 000 euro suuruses summas.

Vaata kindlasti: Informatsioon Tagatisfondi seadusest tuleneva investorkaitse kohta 

3.    Huvide konflikti vältimine

Pank on välja töötanud põhjalikud sise-eeskirjad, mis rakendavad erinevaid tõhusaid meetmeid huvide konflikti vältimiseks ning kõrvaldamiseks ning kliendi huvide kaitsmiseks ning eelistamiseks Panga ja investeerimisteenuseid ning –kõrvalteenuseid osutavate isikute huvidele.

Vaata kindlasti: Huvide konflikti vältimise korra kokkuvõtlik kirjeldus

4.    Järelevalve Panga tegevuse üle

Panga tegevuse ja klientide varade hoidmise üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon (Sakala 4, Tallinn, 15030, www.fi.ee), kes kontrollib regulaarselt Panga omavahendite piisavust, tegevuse seaduse nõuetele vastavust ning üldist usaldusväärsust.

5.    Suhtluskeel ja teabe edastamine

Panga suhtlus klientidega ja dokumenteerimine toimub kliendile sobivas keeles, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Teabe edastamise viisid, mida kasutatakse Panga ja kliendi vahelises suhtluses ja mis vajaduse korral hõlmavad väärtpaberitehingute korralduste saatmise ja vastuvõtmise viise on Panga kontor, telefon, faks, e-post ja internetipank. Investeerimisteenustega seotud teavet esitab pank kliendile vastavasisulise nõusoleku olemasolul kas elektrooniliselt ja/või paberkandjal: posti, e-posti, internetipanga, pangakontori ja panga veebilehe kaudu.

Tulenevalt tehingu iseloomust ja kliendiga sõlmitud lepingu(te)st on kliendil võimalik tutvuda teabega teostatud tehingu andmete kohta viivitamatult internetipangas või edastatakse tehingukinnitus kliendile püsival andmekandjal hiljemalt järgmisel tööpäeval peale tehingu teostamist või kui Pank saab tehingukinnituse kolmandalt isikult, siis hiljemalt kolmandalt isikult kinnituse saamisele järgneval tööpäeval.Vahendid


Kontaktid


Informatsioon


Valuutakursid

  Sularaha Ülekande
Ost Müük Ost Müük
USD 1.3185 1.2872 1.3133 1.2924
GBP 0.8540 0.8287 0.8481 0.8346
LVL 0.7105 0.6895 0.7056 0.6944
LTL 3.5046 3.4010 3.4804 3.4252
SEK 8.6892 8.4324 8.6293 8.4923
NOK 7.7417 7.5129 7.6883 7.5663
DKK 7.5684 7.3447 7.5162 7.3969
RUB 41.2137 40.2363
CHF 1.2397 1.2151

Indeksite määrad

  3 kuud 6 kuud
EURIBOR 0.2060 0.3180
LIBOR 0.2756 0.4304